تعرفه خدمات و تبلیغات

تعرفه تبلیغات و قیمت هر یک از آن ها و نیز نرخ خدمات

تعرفه کلیک های انجام گرفته فقط از طریق پنل کاربری قابل مشاهده بوده و فقط کاربران عضو قادر به مشاهده قیمت کلیک ها خواهند بود.