خـدمـات

سیستم تبلیغات کلیکی پرشین هیت

تبلیغات بنری

ارائه متنوع تریح تبلیغات بنری و ناحیه ها یمختلف نمایش بنر استفاده از استاندارد ترین سایز های تبلیغات بنر با درصد بالای کلیک ونمایش

تبلیغات حساس به صفحه

ارائه سیستیم های نمایش تبلیغ حسح به محتوای صفحه . امکان نمایش تلبیغات خصا منظوره و کسب کلیک بیشتر

تبلیغات هدفمند

امکاننمایش تبلیغات هفمند و هوشمند سازی تبلیات بررسی و انجام تحلیل های متنوع جهت تبلیغاتهدفمند